REGULAMIN

serwisu Obrońcy GalaktykiSERWISU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM WWW.OBRONCYGALAKTYKI.PL (DALEJ „PLATFORMA”). 


POPRZEZ PLATFORMĘ USŁUGI ŚWIADCZY („DOSTAWCA PLATFORMY” / „DOSTAWCA USŁUGI”): 


PLAYLINK SP. Z O.O., UL. PAWIA 9, 31-154 KRAKÓW, NIP: 679-301-58-95, REGON: 120983308

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 1.000.000 ZŁ, SĄD REJONOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRS NR 863091. 


KONTAKT E-MAIL OFFICE@PLAYLINK.PLNiniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez Platformę. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik powinien się zapoznać z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.obroncygalaktyki.pl/t/regulamin w sposób umożliwiający jego bezpłatne pobranie i zapisanie na urządzeniu Użytkownika.


DEFINICJE: 


Konsument – za konsumenta uważa się Użytkownika dokonującego z Dostawcą Platformy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;


Konto – część Platformy, za pośrednictwem której zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzać dane i zarządzać nimi;


Profil Użytkownika – część Konta Użytkownika, poprzez którą zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może zarządzać swoimi danymi, w tym danymi osobowymi; 


Regulamin - niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego (nieodpłatne) zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Usługi poprzez Platformę. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 


Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana – w oparciu o Regulamin - przez Dostawcę Platformy i Użytkownika w momencie wskazanym w regulaminie poniżej; 


Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na możliwości korzystaniu z Gry na podstawie Regulaminu i poprzez Platformę, na co składają się elementy dostępne dla Zarejestrowanych Użytkowników („Usługa zamknięta”) jak i elementy dostępne Niezarejestrowanych Użytkowników („Usługa otwarta”); 


Gra – gra komputerowa dostępna poprzez Platformę online Łowcy Zombi: Apokalipsa; 


Użytkownik (odpowiednio „Gracz”) – pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zawierająca Umowę z Dostawcą Platformy i na tej podstawie korzystająca z Usługi; 


Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który utworzył Konto Platformie oraz korzysta z Usługi jako zalogowany Użytkownik;  


Niezarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który korzysta z Platformy bez utworzenia Konta na Platformie.  I. Postanowienia dotyczące  wszystkich Użytkowników


§1. 

Forum i czat to miejsca publiczne i korzystają z szeroko przyjętych, społecznie akceptowanych zasad kulturalnego zachowania. W związku z powyższym, wszystkie określenia uważane za obraźliwe w miejscach publicznych są zabronione na Forach i Czatach.


§2. 

Dostawca Platformy świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik może korzystać z Platformy, w tym przeglądać treści na niej zamieszczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, o czym szczegółowo będzie mowa poniżej. Korzystać z Platformy może wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolnością do czynności prawnych. Korzystanie z Usługi jest – co do zasady - nieodpłatne, z tym, że może dochodzić do realizacji płatności w przypadkach opisany w pkt III poniżej.  


§3. 

Inne zabronione zachowania:


Podżeganie i prowokacja kłótni, sprzeczki, przeklinanie, atakowanie i tym podobne.

Tworzenie wielu kont w celu handlowania nimi poza Grą.

Publikowanie linków służących do rejestracji w innych grach.

Obraźliwe uwagi na temat innych osób (innych Użytkowników).

Spamowanie, czyli przesyłanie wielu informacji, które nie są związane z tematem dyskusji.

Publikowanie w postach, podpisach, avatarach, obrazów oraz tekstów powiązanych z pornografią, agresją, nazizmem, faszyzmem, podżeganie do nienawiści na tle rasowym, BDSM oraz innych obrazów stwarzających negatywne emocje.

Promocja wszelkich rodzajach narkotyków i tematów z nimi związanych.

Tworzenie powtarzających się nazw postaci ( sytuacja, kiedy gracz tworzy konto o nazwie podobnej do nazwy innego Gracza).

Tworzenie nazw postaci zawierających imię lub odnoszące się do imienia powszechnie znanych osób, pseudonimów zawierających obraźliwe słowa.

Publikowanie wszelkiego rodzaju materiałów, linków związanych z crack’ami, warez’ami, botami, oraz innych materiałów rozpowszechniających nieuczciwe podejście do Gry lub naruszające licencje innych firm i prawo.

Reklamy komercyjne oraz działania sprzeczne z interesami twórców.

Wszystkie inne zachowania, które łamią prawo.

Jeżeli zablokowany Gracz stworzy w grze nowe konto,  musi liczyć się z możliwością zablokowania go bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie wypowiedzi umieszczone z tego konta zostaną skasowane.

Komentowanie starych wątków, dopuszczamy w sprawach związanych z podstawami Gry.

W przypadku naruszeń wymienionych powyżej zasad stosowany jest określony system ostrzeżeń oraz zakazów.

II. Zasady gry w Łowcy Zombi: Apokalipsa


Zabronione są następujące czynności:

Zarejestrowanie więcej niż jednej postaci przez jednego użytkownika w celu uzyskania przewagi i / lub zwiększenia majątku innych postaci lub postaci osób trzecich ( wielokrotne rejestracje ).

Używanie wyspecjalizowanych narzędzi w celu zautomatyzowania funkcjonalności Gry (boty).

Zastosowanie w pseudonimie postaci lub nazwie Gangu obraźliwych sformułowań, rejestracja nazw i pseudonimów naruszających regulamin, nawołujących do konfliktów etnicznych lub naruszających prawo.

Oczernianie i naruszanie godności osobistej administratorów gry, moderatorów, innych graczy, jak również osób trzecich. Wszelkie aktywności tego typu, będą przez nas surowo karane.

Naruszanie oraz lekceważenie zasad zachowania na czacie (systematyczne, celowe łamanie zasad).

Wykorzystywanie błędów technicznych do swoich celów. Użytkownik znajdujący błąd powinien go zgłosić Dostawcy Platformy. 


Przesyłanie, transmisja, reprodukcja i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób oprogramowania gry lub innych materiałów, które są w całości lub częściowo chronione przez prawa autorskie i inne prawa, bez właściciela prawnego.

Rozpowszechnianie informacji (w dowolnej formie), które nie są przeznaczone do odbioru przez osoby poniżej 18 roku życia.

Nakłanianie lub popełnianie osób trzecich do czynów zabronionych przez prawo. Wliczając w to: działania związane z handlem narkotykami, nawoływanie do obalenia legalnie wybranego rządu, działalnością terrorystyczną, pornografia, wszelkie formy dyskryminacji biorąc pod uwagę wiek, płeć, religię lub jakiekolwiek inne cechy fizyczne, psychiczne etc.

Przekazywanie innym Użytkownikom danych dotyczących posiadanej przez siebie postaci (nazwa użytkownika oraz hasło), zarówno bezpłatnie, jak i za prawdziwe pieniądze oraz za wirtualne pieniądze w grze.

Sprzedaż uprzednio założonych i prowadzonych „Gangów”, za prawdziwe pieniądze lub walutę gry, wymiana Gangu za wyposażenie lub zasoby oraz wszelkiego rodzaju barterowe formy transakcji.

Kupowanie i sprzedaż przedmiotów, zasobów, waluty w grze za prawdziwe pieniądze. Wszelkie operacje tego typu mogą skutkować skasowaniem konta przez Dostawcę Platformy.

Z powodu tych oraz innych naruszeń zasad, użytkownikowi natychmiastowo, bez wcześniejszego powiadomienia, może zostać zablokowany dostęp do usług gry lub te usługi mogą być ograniczone w całości lub częściowo przez administrację Gry. III. Korzystanie z Platformy (Gry)

§ 1. 

Warunki wstępne w tym zawarcie Umowy 


1. Aby korzystać z Usługi otwartej należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu i pobrania go na swoje urządzenie. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Aby korzystać z Platformy i w zakresie dostępnym dla Zarejestrowanych Użytkowników (Usługa zamknięta), Użytkownik musi dokonać rejestracji Konta na Platformie. 


2. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie akceptacji Regulaminu i w zależności od rodzaju Usługi – w przypadku Usługi zamkniętej – także rejestracji Konta. 


3. Aby dokonać rejestracji Użytkownik musi posiadać aktywne konto e-mail. 


4. Korzystanie z Konta uzależnione jest od:

  • rejestracji Użytkownika; 

  • zalogowania do Konta na Platformie. 


5. Z korzystaniem z Platformy łączą się typowe ryzyka związane z korzystaniem z Internetu. Należy w szczególności chronić dostępu do swojego Konto poprzez odpowiednio mocne hasło. Należy chronić także dostęp do skrzynki e-mail podanej w czasie rejestracji Konta, ponieważ adres ten służy do identyfikacji Użytkownika przez Dostawcę Platformy (w tym przesyłania Użytkownikowi treści prawnych np. dotyczących zmiany Regulaminu). Hasło do Konta nie powinno być takie same lub podobne jak hasło do wskazanej skrzynki e-mail. Dostęp do wskazanej skrzynki e-mail może być konieczny także do odzyskania dostępu do Konta. Zakazane jest umożliwianie dostępu do Konta (np. poprzez udostępnienie loginu i hasła) innym osobom. 


Informacje o sposobie tworzenia bezpiecznych haseł, a także ich przechowywania można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://techinfo.uodo.gov.pl/hasla-praktyczne-wskazowki-czy-naprawde-trzeba-zmienic-haslo-co-30-dni/


Należy także zwracać uwagę na próby wyłudzeń danych podejmowane przez innych Użytkowników. 


6. Przypomnienie hasła do Konta następuje poprzez podanie adresu e-mail, który był wskazany w czasie Rejestracji. Na ten adres e-mail przesyłana jest wiadomość umożliwiająca reset hasła. Reset hasła nie dotyczy przypadku autoryzacji Użytkownika poprzez usługę zewnętrzną. W przypadku wątpliwości w tym zakresie należy skontaktować się z Dostawcą Platformy.  


7. Gra stanowi program komputerowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”), którego eksploatacja możliwa jest wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy, w szczególności jej rozdziału 7.
§ 2. 

Ogólne warunki korzystania z Gry:


1. Użytkownikami Gry mogą zostać osoby powyżej 18 roku życia.

2. Płatne usługi są przeznaczone dla Użytkowników, którzy mają umowę z jednym z dostawców telekomunikacji mobilnej lub z pośrednikiem płatności (zwany dalej „Operatorem”). Płatność ma charakter zawsze jednorazowy. Przed dokonaniem płatności Użytkownik uzyskuje informacje o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść. 

3. Korzystanie z części specyfikacji Gry jest dozwolone tylko wtedy, gdy Użytkownik wykona rejestrację na stronie gry oraz zapłaci za poszczególne usługi.

4. Lista specyfikacji, których użycie wymaga wcześniejszej rejestracji użytkowników, oraz płatnych usług jest formułowany w absolutnej dyskrecji Administracji i może się różnicować biorąc pod uwagę czas.

5. Niektóre finansowe, organizacyjne, techniczne oraz komercyjne warunki Gry, wliczając jej funkcjonalność oraz płatne usługi, mogą zostać udostępnione dla Użytkowników przez oddzielne umieszczenie na stronie Gry.

6. Określając dane do identyfikacji odnoszące się do Konta Użytkownika przez wykonanie płatności Użytkownik potwierdza, że jest osobą, która zarejestrowała to konto lub osobą działająca w jej imieniu oraz szeroko pojętym interesie. Doładowanie konta Użytkownika Gry funkcjonuje w oparciu o dane otrzymane od Operatora.

7. Dostawca Aplikacji odpowiada – względem Użytkownika - cywilnoprawnie za naruszenie Umowy. 


 

§ 3. 

Dostawca Platformy oferuje zarejestrowanemu Użytkownikowi:


1. Stworzenie postaci Łowcy oraz kontrolę nad nim na stronie Gry.

2. Użycie technicznych możliwości strony Gry w celu wysyłania i otrzymywania wiadomości pomiędzy innymi użytkownikami gry.

3. Użycie technicznych możliwości strony Gry w celu wymiany elementów gry z innymi użytkownikami.

4. Czytanie i publikowanie wiadomości (postów) innych użytkowników znajdujących się na forum Gry. 

 

§ 4. 

Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do tego, że: 


1. Będzie używał gry tylko w celach sprecyzowanych w Umowie, ściśle z jej postanowieniami, a także zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa i praktyki.

2. Nie będzie zaangażowany w jakiekolwiek działania, które są w konflikcie lub utrudniają prawidłowe funkcjonowanie Gry lub utrudniają pracę związanego sprzętu komputerowego, działania sieci lub oprogramowania w jakikolwiek sposób związanego z działaniem Gry.

3. Korzystanie z Gry do konkretnych celów nie łamie własności i / lub moralnych praw osób trzecich, a także zakazów i ograniczeń nałożonych przez prawo, wliczając w to bez ograniczeń prawo autorskie oraz prawa pokrewne, znaków usługowych i pochodzenia nazwy, znaki towarowe, prawa do informacji przemysłowych, prawa do publikowania / innego wykorzystywania wizerunku żyjących i nieżyjących osób, i tak dalej. Materiały umieszczane przez Użytkownika Gry nie zamieszczają informacji i / lub grafiki naruszających ludzką godność, wzywających do przemocy, pornografii, korzystania z narkotyków, nienawiści rasowej lub etnicznej itd. Użytkownik oświadcza, iż posiada pełną zgodę od odpowiednich osób do wykorzystania publikowanych przez siebie grafik lub materiałów.

 

§ 5. 

Użytkownik rozumie, potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że: 


1. Gra jest przeznaczona do użytku indywidualnego oraz innych nieprzynoszących korzyści majątkowych potrzeb. Korzystanie z Gry w celach komercyjnych jest zabronione.

2. Gra jest cały czas aktualizowana oraz uzupełniana o nowe funkcjonalności, forma oraz charakter świadczonych usług może się zmieniać bez uprzedniego powiadomienia.

3. Wszelki koszt dotyczący danych WAP / GPRS określona jest w umowie z Operatorem. Koszt usług powinien zostać sprawdzony u Operatora. Wszelkie kwestie finansowe powiązane z płatnościami za przesyłanie danych WAP / GPRS powinny być kierowane wyłącznie do Operatora.

4. Administracja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prędkość oraz jakość przesyłania danych przez Operatora. Wszystkie pytania związane ze stabilnością połączenia internetowego, konfiguracji, ustawień, telefonów komórkowych oraz innych związanych z tym zagadnieniem problemów technicznych - powinny być kierowane tylko do Operatora.

5. Użytkując Grę, Użytkownik nie dostaje gwarancji, że spełni ona jego potrzeby, usługi będą terminowe, nieprzerwane, wolne od błędów i bezpieczne, oczekiwane wyniki będą osiągnięte i zostanie zapewniona sprawność oraz jakość jakichkolwiek produktów oraz to, że informacje oraz treści uzyskane poprzez użytkowanie gry, spotkają się z oczekiwaniami Użytkownika, a wszystkie błędy w oprogramowaniu gry zostaną naprawione.

6. Projekt strony, oprogramowanie i pomoce przeznaczone są do korzystania przy pomocy terminala mobilnego poprzez usługi radiowe (komórkowe) przy użyciu WAP i / lub GPRS. Dostęp do gry Łowcy Zombi: Apokalipsa z innych, niewymienionych urządzeń i / lub protokołów może skutkować różnego rodzaju nieprawidłowościami gry.

7. Całą odpowiedzialność za udostępnianą treść oraz jej zgodność z obowiązującym prawem ponosi osoba, która stworzyła tą zawartość i / lub opublikowała ją na stronie Gry.

8. Z zastrzeżeniem szczególnych reguł dotyczących funkcjonowania forum (zob. poniżej), Dostawca Platformy zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane na stronie przez użytkowników (zwane dalej „Zawartością”), jak również nie monitoruje zawartości, autentyczności oraz bezpieczeństwa materiałów, a także ich zgodności z obowiązującym prawem, chyba, że zaistnieją warunki wskazane w przytoczonym art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

9. Korzystając z gry Użytkownik może spotkać się z różnego rodzaju zawartością, która może być obraźliwa lub nieprzyzwoita, a także łamiącą obowiązujące prawo i prawa osób trzecich. Takie przypadki należy zgłaszać do Dostawcy Platformy. 

10. Gra może zawierać odnośniki do zasobów zewnętrznych - administracja nie bierze odpowiedzialności za dostępność tych zasobów, za ich zawartość, materiały reklamowe, ani za wszelkie skutki związane z wykorzystaniem tych zasobów. Takie przypadki należy zgłaszać do Dostawcy platformy. 

11. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za każde naruszenie swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i / lub obowiązującego prawa, oraz za wszystkie konsekwencje naruszeń Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa (w tym jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą zostać poniesione przez

Regulamin

Obrońcy Galaktyki © 2017